ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 21 G21 บริหารยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
46.ลำดับผลการประเมินยุทธศาสตร์ จาก สสจ.นครพนม
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.