ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 1 G1. เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.