ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 3 G3. ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
5. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ต่อ 1000 วันนอน)
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.