ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 3 G3. ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
6. ร้อยละของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนดระดับ 5
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.