ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 2 G2.ลดอัตราการตายในกลุ่มผู้ป่วยเฉียบพลัน
4.2 ร้อยละการเสียชีวิตของผู้ป่วยจากภาวะ Sepsis / Septic Shock
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.