ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 2 G2.ลดอัตราการตายในกลุ่มผู้ป่วยเฉียบพลัน
4.3 อัตราผู้เสียชีวิตโดยไม่คาดคิด
ระดับ คปสอ.
Chart.
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ