ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 1 G1. เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3. ร้อยละความพึงพอใจของชุมชน
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.