ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 3 G3. ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
8. อัตราสำเร็จในการรักษาวัณโรค
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.