ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 4 G4. โรงพยาบาลมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
9.โรงพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการพัฒนาคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่กำหนด HA QA LA โรงพยาบาลผ่านสายใยรัก
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.