ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 6 G6. เพิ่มศักยภาพการให้บริการ(ทุกมิติ)
12. ระดับความสำเร็จในการจัดบริการแพทย์แผนไทย
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.