ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 6 G6. เพิ่มศักยภาพการให้บริการ(ทุกมิติ)
13. ค่าเฉลี่ย Case Mix Index (CMI)
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.