ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 7 G7. ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง
14.2 ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวาน(GFR 3-4)
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.