ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 7 G7. ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง
14.5 ร้อยละการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด Hb1C‹7
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.