ตัวชี้วัด รพร.ธาตุพนม เป้าประสงค์ที่ 7 G7. ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง
14.6 ร้อยละการเกิด Stroke ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ระดับ คปสอ.
Chart.
รพร.ธาตุพนม
Chart.