ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ เลขที่หนังสือ  วันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
1 นพ.0032.304(1)/ 1  24 ม.ค. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ขออนุญาตซ่อมคอมพิวเตอร์ ภานุวัฒน
2 นพ.0032.304(1)/ 2  25 ม.ค. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอก.รพ.นครพนม ขอยืมเวชภัณฑ์ยา
3 นพ.0032.304(1)/ 3  30 ม.ค. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอก.รพร. ขอซื้อยาเฉพาะราย/นอกแผน Silver nitrite
4 นพ.0032.304(1)/ 4  5 ก.พ. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เอนก ทนงหาญ
5 นพ.0032.304(1)/ 5  5 ก.พ. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ณัฐพล ผลโยน
6 นพ.0032.304(1)/ 6  5 ก.พ. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ณัฐพล ผลโยน
7 นพ.0032.304(1)/ 7  5 ก.พ. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จินดานุช ผลโยน
8 นพ.0032.304(1)/ 8  5 ก.พ. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จินดานุช ผลโยน
9 นพ.0032.304(1)/ 009  5 ก.พ. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อุมาพร คำพรหม
10 นพ.0032.304(1)/ 010  5 ก.พ. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อุมาพร คำพรหม
11 นพ.0032.304(1)/ 011  5 ก.พ. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พัชริยา เสเนตร
12 นพ.0032.304(1)/ 012  5 ก.พ. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พัชริยา เสเนตร
13 นพ.0032.304(1)/ 013  5 ก.พ. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ศิริพร พรหมดี
14 นพ.0032.304(1)/ 014  5 ก.พ. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ศิริพร พรหมดี
15 นพ.0032.304(1)/ 015  5 ก.พ. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อภินันท์ ฉายจรูญ

1 2 3 4 5 6 Next
พัฒนาโดย
โรงพยาบาล