ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ เลขที่หนังสือ  วันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
1 นพ.0032.304(1)/ ๑๔๐  20 เม.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคบส. ผอ.รพร.ธาตุพนม ขออนุญาตจ้างเหมาทำแผ่นพัดกระดาษประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภก.ณัฐพล ผลโยน
2 นพ.0032.304(1)/ 0  23 พ.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอก.รพร.ธาตุพนม ขออนุญาตซื้อวัสดุ Power Supply สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องเรียกคิว ห้องยาผู้ป่วยนอก
3 นพ.0032.304(1)/ 001  4 ม.ค. 2561 งานเภสัชกรรมและคบส. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ ณัฐพล ผลโยน
4 นพ.0032.304(1)/ 002  4 ม.ค. 2561 งานเภสัชกรรมและคบส. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ขออนุญาตจัดทำป้ายโครงการ ณัฐพล ผลโยน
5 นพ.0032.304(1)/ 003  5 ม.ค. 2561 งานเภสัชกรรมและคบส. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ขออนุญาตจัดทำสื่อนิทรรศการตกแต่งเต้นท์ ณัฐพล ผลโยน
6 นพ.0032.304(1)/ 004  5 ม.ค. 2561 งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ขออนุญาตซื้อตัวอย่างอาหารสำหรับตรวจสอบสารปนเปื้อน ณัฐพล ผลโยน
7 นพ.0032.304(1)/ 005  5 ม.ค. 2561 งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ขออนุญาตซื้อชุดทดสอบอาหาร ณัฐพล ผลโยน
8 นพ.0032.304(1)/ 006  5 ม.ค. 2561 งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ขอนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ ณัฐพล ผลโยน
9 นพ.0032.304(1)/ 007  5 ม.ค. 2561 งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาทำสื่อนิทรรศการ ตกแต่งเต้นท์ ณัฐพล ผลโยน
10 นพ.0032.304(1)/ 008  5 ม.ค. 2561 งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ขออนุมัติเบิกค่าซื้อตัวอย่างอาหารสำหรับตรวจสอบสารปนเปื้อน ณัฐพล ผลโยน
11 นพ.0032.304(1)/ 009  5 ม.ค. 2561 งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ขอนุมัติเบิกค่าซื้อชุดทดสอบอาหาร ณัฐพล ผลโยน
12 นพ.0032.304(1)/ 010  26 ก.พ. 2561 งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ขอยืมเวชภัณฑ์ ณิขนันทน์ BACTERIA FILTER DISPOSABLE (สำหรับเครื่องดมยา) จำนวน 30 ชิ้น
13 นพ.0032.304(1)/ 011  28 ก.พ. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอก.รพร.ธาตุพนม ขออนุญาตซื้อเวชภัณฑ์ยาแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย บริหารเวชภัณฑ์/นพ.หาญชัย ยา Probenecid
14 นพ.0032.304(1)/ 012  28 ก.พ. 2561 งานเภสัชกรรมและคบส. หัวหน้าหน่วยงาน ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ภญ.อุมาพร คำพรหม
15 นพ.0032.304(1)/ 013  28 ก.พ. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ เอนก ทนงหาญ

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล