ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ เลขที่หนังสือ  วันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
151 นพ.0032.304(1)/ 149  20 เม.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคบส. ธาตุพนม ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาทำปฏิทินแขวนผนังความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภก.ณัฐพล ผลโยน
152 นพ.0032.304(1)/ 150  20 เม.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคบส. ธาตุพนม ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาทำโปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับยาที่สามารถจำหน่ายในร้านค้าได้ ภก.ณัฐพล ผลโยน
153 นพ.0032.304(1)/ 151  20 เม.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคบส. ธาตุพนม ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาทำโปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับยาที่สามารถจำหน่ายในร้านค้าไม่ได้ ภก.ณัฐพล ผลโยน
154 นพ.0032.304(1)/ 152  20 เม.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคบส. ธาตุพนม ขออนุมัติเบิกค่าทำไวนิลรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภก.ณัฐพล ผลโยน
155 นพ.0032.304(1)/ 153  20 เม.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคบส. ธาตุพนม ขออนุมัติเบิกค่าชุดนิทรรศการพร้อมขาตั้งความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภก.ณัฐพล ผลโยน

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล