ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ เลขที่หนังสือ  วันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
151 นพ.0032.304(1)/ 149  20 เม.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคบส. ธาตุพนม ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาทำปฏิทินแขวนผนังความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภก.ณัฐพล ผลโยน
152 นพ.0032.304(1)/ 150  20 เม.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคบส. ธาตุพนม ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาทำโปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับยาที่สามารถจำหน่ายในร้านค้าได้ ภก.ณัฐพล ผลโยน
153 นพ.0032.304(1)/ 151  20 เม.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคบส. ธาตุพนม ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาทำโปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับยาที่สามารถจำหน่ายในร้านค้าไม่ได้ ภก.ณัฐพล ผลโยน
154 นพ.0032.304(1)/ 152  20 เม.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคบส. ธาตุพนม ขออนุมัติเบิกค่าทำไวนิลรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภก.ณัฐพล ผลโยน
155 นพ.0032.304(1)/ 153  20 เม.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคบส. ธาตุพนม ขออนุมัติเบิกค่าชุดนิทรรศการพร้อมขาตั้งความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภก.ณัฐพล ผลโยน
156 นพ.0032.304(1)/ 154  11 พ.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ เอนก ทนงหาญ
157 นพ.0032.304(1)/ 155  11 พ.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ เอนก ทนงหาญ
158 นพ.0032.304(1)/ 156  11 พ.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ณัฐพล ผลโยน
159 นพ.0032.304(1)/ 157  11 พ.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ณัฐพล ผลโยน
160 นพ.0032.304(1)/ 158  11 พ.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ จินดานุช ผลโยน
161 นพ.0032.304(1)/ 159  11 พ.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ จินดานุช ผลโยน
162 นพ.0032.304(1)/ 160  11 พ.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ อุมาพร คำพรหม
163 นพ.0032.304(1)/ 161  11 พ.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ อุมาพร คำพรหม
164 นพ.0032.304(1)/ 162  11 พ.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ พัชริยา เสเนตร
165 นพ.0032.304(1)/ 163  11 พ.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ พัชริยา เสเนตร

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล