ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ เลขที่หนังสือ  วันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
211 นพ.0032.304(1)/ 209  6 มิ.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ อภินันท์ ฉายจรูญ
212 นพ.0032.304(1)/ 210  6 มิ.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ มานิตา มุลผาลา
213 นพ.0032.304(1)/ 211  6 มิ.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ มานิตา มุลผาลา
214 นพ.0032.304(1)/ 212  6 มิ.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ สุดใจ คักทะจันทร์
215 นพ.0032.304(1)/ 213  6 มิ.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ เชาวนันท์ พรสุวรรณ
216 นพ.0032.304(1)/ 214  6 มิ.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ชาญวิทย์ ศรีมณีรัตน์
217 นพ.0032.304(1)/ 215  6 มิ.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ณิขนันทน์ อินภูวา
218 นพ.0032.304(1)/ 216  6 มิ.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ สุพัตรา แสนเขื่อน
219 นพ.0032.304(1)/ 217  6 มิ.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ชยณัฐ มงคล
220 นพ.0032.304(1)/ 218  6 มิ.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ นงค์ลักษณ์ บุตรดี
221 นพ.0032.304(1)/ 219  6 มิ.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ สรชน โคตรหลักเพชร
222 นพ.0032.304(1)/ 220  6 มิ.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ชวภณ บวรเจริญกุล
223 นพ.0032.304(1)/ 221  19 มิ.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอ.รพ.นครพนม ขอยืมเวชภัณฑ์ยา งานบริหารเวชภัณฑ์
224 นพ.0032.304(1)/ 222  26 มิ.ย. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอก.รพร. ขอเปลี่ยนเลขใบแจ้งหนี้ งานบริหารเวชภัณฑ์
225 นพ.0032.304(1)/ 223  5 ก.ค. 2561 งานเภสัชกรรมและคบส. ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เอนก ทนงหาญ

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล