ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ เลขที่หนังสือ  วันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
241 นพ.0032.304(1)/ 239  5 ก.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มานิตา มุลผาลา
242 นพ.0032.304(1)/ 240  5 ก.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สุดใจ คักทะจันทร์
243 นพ.0032.304(1)/ 241  5 ก.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เชาวนันท์ พรสุวรรณ
244 นพ.0032.304(1)/ 242  5 ก.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ชาญวิทย์ ศรีมณีรัตน์
245 นพ.0032.304(1)/ 243  5 ก.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ณิขนันทน์ อินภูวา
246 นพ.0032.304(1)/ 244  5 ก.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สุพัตรา แสนเขื่อน
247 นพ.0032.304(1)/ 245  5 ก.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ชยณัฐ มงคล
248 นพ.0032.304(1)/ 246  5 ก.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ นงค์ลักษณ์ บุตรดี
249 นพ.0032.304(1)/ 247  5 ก.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สรชน โคตรหลักเพชร
250 นพ.0032.304(1)/ 248  5 ก.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ชวภณ บวรเจริญกุล
251 นพ.0032.304(1)/ 249  9 ก.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอ.รพ.นครพนม ขอยืมเวชภัณฑ์ยา บริหารเวชภัณฑ์ Diazepam inj. 100 amp
252 นพ.0032.304(1)/ 250  9 ก.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอ.รพ.นครพนม ขอคืนเวชภัณฑ์ยา บริหารเวชภัณฑ์ Phenobarbital 10 ขวด
253 นพ.0032.304(1)/ 251  17 ก.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอ.รพ.นครพนม ขอคืนยา บริหารเวชภัณฑ์ คืนDiazepam inj. 100 amp
254 นพ.0032.304(1)/ 252  20 ก.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอก.รพร. ขออนุญาตทำตราราง บริหารเวชภัณฑ์
255 นพ.0032.304(1)/ 253  24 ก.ค. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาธาตุพนม ขอเปิดบัญชีเพื่อใช้ในโครงการ บริหารเวชภัณฑ์

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล