ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ เลขที่หนังสือ  วันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
31 นพ.0032.304(1)/ 031  5 ก.พ. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ศิริพร พรหมดี
32 นพ.0032.304(1)/ 032  5 ก.พ. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มานิตา มุลผาลา
33 นพ.0032.304(1)/ 033  5 ก.พ. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ชาญวิทย์ ศรีมณีรัตน์
34 นพ.0032.304(1)/ 034  5 ก.พ. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ณิขนันทน์ อินภูวา
35 นพ.0032.304(1)/ 035  5 ก.พ. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ นงค์ลักษณ์ บุตรดี
36 นพ.0032.304(1)/ 036  5 ก.พ. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สรชน โคตรหลักเพชร
37 นพ.0032.304(1)/ 037  7 ก.พ. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอก.รพ.นครพนม ยืมเวชภัณฑ์ยา บริหารเวชภัณฑ์ ยืม Pethidine 10x10
38 นพ.0032.304(1)/ 038  7 ก.พ. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอก.รพร. รายงานสุ่มคลัง บริหารเวชภัณฑ์ เดือน มกราคม
39 นพ.0032.304(1)/ 039  11 ก.พ. 2562 งานเภสัชกรรม ผอ.รพร.ธาตุพนม ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ ภก.ณัฐพล ผลโยน
40 นพ.0032.304(1)/ 040  11 ก.พ. 2562 งานเภสัชกรรม ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอนุญาตจัดทำป้ายโครงการ ภก.ณัฐพล ผลโยน
41 นพ.0032.304(1)/ 041  11 ก.พ. 2562 งานเภสัชกรรม ผอ.รพร.ธาตุพนม ขออนุญาตจัดทำสื่อนิทรรศการ ตกแต่งเต้นท์ ภก.ณัฐพล ผลโยน
42 นพ.0032.304(1)/ 042  11 ก.พ. 2562 งานเภสัชกรรม ผอ.รพร.ธาตุพนม ขออนุญาตซื้อตัวอย่างอาหารสำหรับตครวจสอบสารปนเปื้อน ภก.ณัฐพล ผลโยน
43 นพ.0032.304(1)/ 043  11 ก.พ. 2562 งานเภสัชกรรม ผอ.รพร.ธาตุพนม ขออนุญาติซื้อชุดทดสอบอาหาร ภก.ณัฐพล ผลโยน
44 นพ.0032.304(1)/ 044  11 ก.พ. 2562 งานเภสัชกรรม ผอ.รพร.ธาตุพนม ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ ภก.ณัฐพล ผลโยน
45 นพ.0032.304(1)/ 045  11 ก.พ. 2562 งานเภสัชกรรม ผอ.รพร.ธาตุพนม ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาทำสื่อนิทรรศการ ตกแต่งเต้นท์ ภก.ณัฐพล ผลโยน

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล