ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ เลขที่หนังสือ  วันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
46 นพ.0032.304(1)/ 046  11 ก.พ. 2562 งานเภสัชกรรม ผอ.รพร.ธาตุพนม ขออนุมัติเบิกค่าซื้อตัวอย่างอาหารสำหรับตรวจสอบสารปนเปื้อน ภก.ณัฐพล ผลโยน
47 นพ.0032.304(1)/ 047  11 ก.พ. 2562 งานเภสัชกรรม ผอ.รพร.ธาตุพนม ขออนุมัติเบิกค่าซื้อชุดทดสอบอาหาร ภก.ณัฐพล ผลโยน
48 นพ.0032.304(1)/ 048  20 ก.พ. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ขอยืมวัสดุการแพทย์ CATGUT PLAIN 0 ไม่ติดเข็ม 1 กล่อง
49 นพ.0032.304(1)/ 049  21 ก.พ. 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอก.รพ.นครพนม คืนยาเสพติด บริหารเวชภัณฑ์

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล